Towary Niebezpieczne
  Katalog » Regulamin
Regulamin

Firma

www.sklep-kierowcy.pl prowadzony jest przez

PPHU MORITZ Marek Różycki

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą

Urząd Miasta Gliwice

Numer w rejestrze

Wpis w CEIDG

Adres przedsiębiorstwa

44-100 Gliwice, Kazimierza Wielkiego 5/7

Adres do reklamacji

43-190 Mikołów, Rybnicka 43

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy WSZYSTKO DLA BEZPIECZEŃSTWA (dalej zwany Sklepem) działający pod adresem http://www.sklep-kierowcy.pl/  prowadzi sprzedaż wysyłkową szerokiego asortymentu wyposażenia ADR i BHP a także innego wyposażenia i wydawnictw.

Nasz sklep jest czynny każdego dnia przez całą dobę. W związku z tym również przez całą dobę można składać zamówienia. Jednak realizacja zleceń następuje w godz. 8:00 - 17:00 w dni powszednie.

Zamówienia składane w dzień wolny od pracy lub w soboty są realizowane w następnym dniu roboczym.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia są przyjmowane przez strony lub faxem + 48 32 2263 998

Procedura zakupu

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem przed odbiorem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem zapłaty lub wpłata

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane i zostało potwierdzone. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Powyższe nie dotyczy klientów będących konsumentami.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Koszty przesyłki / dostawy

Do wartości towaru dolicza się koszty przesyłki minimum 6 zł.

Przesyłki dostarcza:

Poczta Polska - przesyłka, czas dostawy 2-14 dni

Kurier - przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przed realizacją przelewem

 

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta

Reklamacje.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem sklepu PPHU MORITZ Marek Rozycki ul. Rybnicka 43, 43-190 Mikołów. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PPHU MORITZ Marek Różycki.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych, niestandardowych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Opis procedury reklamacji

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@sklep-kierowcy.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  •  
  • mię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  •  
  • atę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  •  
  • rzedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  •  
  • szelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy

Każdy konsument ma prawo dokonać zwrotu towaru zakupionego przez Internet. Według definicji zawartej w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Celem dokonania prawidłowego zwrotu w pierwszej kolejności konsument musi złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, który liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy chodzi o świadczenie usługi od dnia zawarcia umowy i jest zachowany jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres korespondencyjny (ul. Rybnicka 43, 43-190 Mikołów lub mailowo biuro@sklep-kierowcy.pl)

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

sklep-kierowcy.pl

Mail: biuro@sklep-kierowcy.pl

43-190 Mikołów, Rybnicka 43

Ja (imię i nazwisko) ................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy sklepu internetowego

Data zawarcia umowy to: ____________

Imię i Nazwisko: _________ _________

Login: _____________________

Zakres odstąpienia (towary / usługi): _____________________

Koszt zwrotu rzeczy

Konsument dokonuje odesłania zwracanego towaru na swój koszt.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach serwisu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 •  
 • wiadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •  
 • której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 •  
 • której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  
 • której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •  
 • której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  
 • której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •  
 • zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 •  
 • której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •  
 • której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •  
 • awartej w drodze aukcji publicznej;
 •  
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •  
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedawane towary są pozbawione wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Wersja i data

Regulamin wchodzi w życie 25.12.2014 roku i zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.

Polityka w zakresie danych osobowych 

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest PPHU MORITZ Marek Różycki ul. Rybnicka 43, 43-190 Mikołów mail biuro@sklep-kierowcy.pl <mailto:biuro@sklep-kierowcy.pl>
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
 3. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres email, określenie podmiotu w tym imię i nazwisko oraz jeżeli jest to niezbędne NIP i powiązanie pomiędzy osobami a podmiotami.
 5. W przypadku zlecenia usług dane Państwa są przekazywane spółce m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o.z siedzibą w Mikołowie, przy ulicy Rybnickiej 43
 6. W przypadku zlecenia zakupu wydawnictw Państwa dane są przekazywane wydawnictwu, spółce emerpress sp z o.o. .z siedzibą w Mikołowie, przy ulicy Rybnickiej 43
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń lub otrzymania oferty , w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim innym niż wymienione powyżej . Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Kontynuuj
Szybkie wyszukiwanie