Katalog » Wyposażenie Ośrodków Szkolenia »

28,35zł

Wademekum Praktyka Towary Niebezpieczne Podr. Dla OSK 2019-2021

Kompleksowy, Ilustrowany podręcznik dla praktyka i kierowcy

Następca Podręcznika Praktyka Kierowcy (Dawny Tom 1 i 2)!

Autor: Marek Różycki, Wydawnictwo emepress sp z o.o. Mikołów

Format B5,  Ilość stron - 448

 UWAGA! Jedyny na rynku obficie ilustrowany podręcznik napisany z myślą o użytkownikach! Dzięki nie mu zobaczysz jak powinny wyglądać przewozy towarów niebezpiecznych. W podręczniku umieszczono przeszło 390 grafów i schematów pozwalających na zrozumienie zagadnień.

 Prezentujemy nowe wydanie podręcznika dla osób zaangażowanych w operacji transportowe towarów niebezpiecznych. Podręcznik odpowiada całej wiedzy kursów podstawowego i specjalistycznych kierowców.Książka powstała w wyniku kilkuletnich doświadczeń z serią podręczników dla kierowców oraz praktyków. Cel, który przyświeca jego opracowaniu to ułatwienie procesu nauki. Z tego względu podczas opracowywania wydawnictwa dołożone zostały starania by wykorzystać całą dostępną wiedzę oraz doświadczenia zdobyte w ciągu prawie dziesięciu lat szkolenia osób aktywnych zawodowo.Układ podręcznika wynika z pogrupowania tematów w sposób pozwalający czytelnikowi na łatwe przyswojenie treści. Dołożone zostały starania, by sposób prezentacji informacji był przyjazny. O ile nie jest to konieczne nie cytuje się w niej przepisów.

Podczas dobrego szkolenia każdy uczestnik powinien zdobyć wiedzę (poznać coś lub dowiedzieć się o czymś) oraz nabyć umiejętności (potrafić), które pomogą w poprawnym wykonywaniu pracy. Mam nadzieję, że niniejszy podręcznik pomoże w tym procesie.

 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie poszczególnych umiejętności oraz informacji, które zostały przypisane do poszczególnych tematów. Poszczególne obszary, które są przedmiotem kursów specjalistycznych zostały oznaczone „*”.
 

 

 

 

Moduł szkolenia /  egzaminu

Umiejętność

Wiedza

I

Przepisy ogólne

1.1

Cele i znaczenie przepisów

Poprawne stosowanie przepisów (dobór przepisu do sytuacji).

Zasady ochrony zdrowia i życia.Zasady ochrony środowiska.Zasady bezpieczeństwa w transporcie.Statystyka przewozu.Statystyka wypadków.

1.2

Budowa ADR

Odczytywanie wymagań transportowych.
Posługiwanie się określeniem klasa, numer UN, grupa pakowania.
Określanie czy dany towar może być przewożony.

Układ umowy ADR.
Tabela A i jej zastosowanie.
Odczytywania przepisów szczególnych.

1.3

Stosowanie ADR

Wykonywanie przewozu w oparciu o wymagania.
Wykonywanie przewozów kurierskich.Przesyłki pocztowe.

Określanie zakresu obowiązywania.Stosowanie ADR do przewóz pojazdami, ciągnikami, motorami itp.Znajomość zasad aktualizacji przepisów (2 lata).

1.4

Wymagane kwalifikacje i szkolenia

Identyfikowanie potrzebnych uprawnień.Określanie jednostek transportowych, które można prowadzić po danym kursie.

Zasady przystępowania do kursu.Zakres szkoleń.Zasady przedłużania.

1.5

Przepisy krajowe i międzynarodowe mające zastosowanie

Stosowanie przepisów krajowych (przewóz przez wojsko, rolników).Stosowanie umów multilateralych.Wypisywanie dokumentacji podczas przewozu opartego o umowy multilateralne.

Znajomość właściwych władz.

1.6

Możliwe odstępstwa od przepisów

Identyfikowanie możliwych zwolnień,Stosowanie zwolnień ilościowych.Rozpoznawanie zastosowanego zwolnienia.Uzupełnianie oznaczeń pojazdów / jednostek transportowych.

Limity ilościowe.Oznaczenia w przypadku zwolnień.

1.7

Podstawowe informacje o dozorze technicznym w Polsce*

Identyfikowanie obowiązków w zakresie obsługi (odpowiednio do zadań).

Identyfikowanie urządzeń NO.

II

Właściwości towarów i zagrożenia

2.1

Właściwości dla poszczególnych klas

Rozpoznawanie towarów.Przypisywanie zagrożeń dla klasy.Znajomość zasad wyłączenia towarów z klasyfikacji.

Rodzaje klas.Definicje podstawowych pojęć.

2.2

Oddziaływanie na człowieka, środowisko i otoczenieOdczytywanie oznaczeń i dokumentacji.

Możliwe oddziaływanie towarów na człowieka.Zagrożenia w poszczególnych klasach.

2.3

Towary niebezpieczne dużego ryzyka

Rozpoznawanie towarów dużego ryzyka.Zachowanie podczas przewozu.

Możliwe zagrożenia.Poprawne metody zachowania.

III

Obowiązki i odpowiedzialność

3.1

Obowiązki uczestników przewozu

Wykonywanie obowiązków.

Zakres odpowiedzialności kierowcy.Zasady postępowania w przypadku niezgodności.

3.2

Kary i sankcje

Określanie odpowiedzialności (cywilnej, karnej, administracyjnej) w przypadku nie wykonania obowiązków 

Znajomość zasad nakładania kar (kara osobista, kara administracyjna).

IV

Dokumentacja

4.1

Dokumentacja wymagana podczas przewozu

Wypisywanie dokumentacji przewozowych.Stosowanie klauzul specjalnych.Rozpoznawanie błędów w dokumentach.Rozpoznawanie i odczytywanie dokumentów.

 

4.2

Dokumentacja w transporcie multimodlanym

Wypełnianie dokumentacji.Rozpoznawanie błędów.

 

V

Jednostki transportowe, opakowania

5.1

Rodzaje pojazdów*

Określanie potrzebnego pojazdu.Kontrola elementów wyposażenia niezbędnych ze względu na ich bezpieczeństwo.

Rodzaje pojazdów.Niezbędne elementy wyposażenia.

5.2

Rodzaje cystern i ich kodowanie*

Określenie możliwości ładowania.Odczytanie kodu.Rozpoznania elementów istotnych ze względu na obsługę i bezpieczeństwo.

 

5.3

Specyficzne wymagania dla cystern*

Określanie stopnia napełniania.Zastosowanie elementów do NO.Odczytywanie oznaczeńOkreślanie ważności badania

 

5.4

Opakowania

Odczytania oznaczeń.Zinterpretowanie nieprawidłowości.
Stosowanie zakazów ładowaniaStosowanie przepisów szczególnych.

Określenie zasad ładowaniaRodzaje opakowań.Rodzaje oznaczeń

5.5

Pojazdy i kontenery do przewozu luzem

Określanie przydatności do przewozu.Stosowanie wymagań szczególnych.

Rodzaje pojazdów.Zasady stosowanie kontenerów i pojazdów do przewozu luzem.

VI

Oznaczanie

6.1

Oznaczanie sztuk przesyłki

Interpretowanie.Odczytywanie.Oznaczanie.Identyfikacja błędów.

Rodzaje oznaczeń.Wymagania dla oznaczeń.Zasady kontroli.Zasady stosowania.

6.2

Oznaczanie pojazdów

6.3

Oznaczanie kontenerów 

VII

Warunki przewozu

7.1

Zasady wykonywania transportu dla poszczególnych klas

Stosowanie ograniczeń.Stosowanie obowiązków w zakresie zgłaszania.Stosowanie przepisów szczególnych.

Rodzaje wymagań dla poszczególnych form przewozu*.

7.2

Załadunek i rozładunek

Określanie możliwości bezpiecznego wykonania.

Znajomość zasad załadunku i rozładunku.

7.3

Wykonywanie przewozu

Stosowanie znaków.Przewóz odpadów.Stosowanie regulacji w zakresie kontroli temperatury.Stosowanie regulacji w zakresie przewozu żywności.

Rodzaje znaków mających wpływ na przewóz towarów niebezpiecznych.

7.4

Mocowanie ładunków

Określenie przydatności środków mocujących.Zastosowanie metod. Określanie ilości niezbędnych środków mocujących.Określania zabezpieczenia krawędzi.Określanie poprawności wykonania .

Znajomość zasad mocowania.Znajomość technik i metod mocowania.

7.5

Ograniczenia tunelowe

Przejazd przez tunele.Odczytywanie znaków.

Zasady postępowania.Postępowanie awaryjne w tunelach.

7.6

Kontrola drogowa

Zachowanie się podczas kontroli.

Organy uprawnione do kontroli.Procedura kontroli.Obowiązki kierowcy w związku z kontrolą.Prawa organów.

7.7

Zachowanie się pojazdu podczas przewozu w cysternie*

Określenie wpływu stopnia napełnienia na zachowanie cysterny.Przeciwdziałanie rollover.

Zasady utrzymania stabilności

7.8

Specyfika przewozu dla towarów klasy 1*

Ograniczenia ładowania razemOkreślanie możliwości ładunkowych (dodatkowe przedziały)Wymagania specjalne (przepisy szczególne)Stosowanie MEMUProcedury awaryjne

System zezwoleń.Zasady oznaczania.

7.9

Specyfika przewozu dla towarów klasy 7*

Identyfikowanie możliwości przewozu.Określanie natężenia zagrożenia.Stosowanie wskaźników i miar.Wymagania specjalne (przepisy szczególne).Procedury awaryjne.

Zasady oznaczania.

VIII

Postępowanie w czasie awarii lub wypadku

8.1

Zagrożenia związane z przewozem

Rozpoznawanie zagrożeń na podstawie oznaczeń / dokumentacji

Zasady postępowania.

8.2

Postępowanie w czasie wypadku lub awarii

Stosowanie środków gaśniczychStosowanie wyposażenieUdzielanie pierwszej pomocyKomunikacja ze służbami

Wzorcowe postępowanie podczas narażenia.Dobór środków ochrony

8.3

Wyposażenie

Kontrola kompletności i odpowiedniości

Znajomość zasad doboru

 

Przedstawiony układ odpowiada programowi szkolenia kierowców w zakresie podstawowym oraz specjalistycznym (dla cystern, klasy 1 i klasy 7).
 
Pełen zestaw materiałów szkoleniowych składa się z następujących pozycji:
 
TOM 1. WADEMEKUM PRAKTYKA Towary niebezpieczne - PODRĘCZNIK
Podręcznik odpowiada treści programowej kursu kierowcy oraz osób
 
TOM 2. WADEMEKUM PRAKTYKA Towary niebezpieczne - PRZEPISY
Praktyczny wyciąg z przepisów mających zastosowanie 
Zawiera wykaz towarów niebezpiecznych oraz wszystkie niezbędne przepisy dla nadawcy i przewoźnika w transporcie lądowym i morskim 
 
TOM 3. WADEMEKUM PRAKTYKA Towary niebezpieczne - ZESZYT ĆWICZEŃ
 
Zeszyt ćwiczeń dla cześć praktycznej szkolenia ADR kierowcy

 (Nowość) TOM 4  DORADCA  do spraw BEZPIECZEŃSTWA

w TRANSPORCIE Towarów Niebezpiecznych

Cena dla Ośrodków szkolenie 22 zł netto

Cena dla klienta indywidualnego  30 zł netto

 

 

Recenzje

Szybkie wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty